Straż Pożarna Nowy Sącz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Wstęp deklaracji
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu https://www.psp-nowysacz.pl/
Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Witosa 69
Telefon: (18) 448-69-00
Fax: (18) 448-69-09
E-mail: kppspnowysacz@straz.krakow.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 2007-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30


Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
•    Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
•    Pliki PDF, DOC itp. - nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących. Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, które powstały na podstawie dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
•    Zdjęcia nie posiadają opisów

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika KM PSP w Nowym Sączu.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mł. kpt. mgr inż. Jacek Kruczek
e-mail: jkruczek_ns@straz.krakow.pl
Telefon: (18) 448 69 44


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren Komendy Miejskie PSP w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Witosa 69
Parking - Bezpośrednio przed  wejściem głównym do budynku KM PSP znajduje się jeno miejsce parkingowe z przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku - Główne wejście przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Poruszanie się po obiekcie  - Na parterze znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się osób niepełnosprawnych po wszystkich kondygnacjach.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych    Toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

Dostępności informacyjno-komunikacyjna
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i  głosowy (sekretariat).
•    W budynku brak jest pętli akustycznej.
•   Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu lub online.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej