Straż Pożarna Nowy Sącz

nabór do pracy w KSC

Październik 2008 r.

Ogłoszenie o naborze do pracy w ramach etatów korpusu służby cywilnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Komendant Miejski Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego inspektora ds. kwatermistrzowsko-Technicznych
w Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej


Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:
• udział w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
• prowadzenie spraw z zakresu ewidencji składników majątkowych jednostki,
• prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych,
• prowadzenie ewidencji i rozliczeń ilościowo-wartościowych składników na magazynie.

Wykształcenie:
średnie lub wyższe 


Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej i kategoria zdrowia A    
  (dotyczy mężczyzn),
- niekaralność,
- udokumentowane doświadczenie pracy administracyjnej co najmniej
  1 rok,
- umiejętność obsługi komputera,


Wymagania pożądane:

- dyspozycyjność,
- samodzielność i komunikatywność,
- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole
- znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego (KPA) , 
  ustawy o PSP,
- posiadane prawa jazdy min kategorii „B”


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego
  dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o
  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe
  popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów  rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych przydatnych 
  kwalifikacji ( świadectwa ukończenia kursów i szkoleń),

Dokumenty należy składać w terminie do:   20  listopada 2008 roku


pod adresem:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 
33 -300 Nowy Sącz  ul. Kościuszki 3


Inne informacje:

Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  (018) 443-51-91 lub osobiście w Sekretariacie w godz. 8.00-15.00 .


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do  II- etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjne

Informacja o wynikach naboru na starszego inspektora ds. Kwatermistrzowsko-technicznych w Komendze Miejskiej PSP w Nowym Sączu

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 grudnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:1
alarmy fałszywe:1

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej